เครือข่ายนักวิจัย โรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน สถานะสมาชิก ปีที่เข้าร่วม
1 ผศ.ดร.ประภา ยุทธไตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 มหาวิทยาลัยมหิดล ปรกติ 2553
2 ผศ.ดร. อติรัตน์ วัฒนไพลิน หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปรกติ 2553
3 รศ. ดร. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ รองศาสตราจารย์ 9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรกติ 2553
4 ศ.ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กุล ศาสตราจารย์ 10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรกติ 2553
5 ดร.อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง อาจารย์ประจำภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปรกติ 2554
6 ผศ.ดร.ประภา ยุทธไตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 มหาวิทยาลัยมหิดล ปรกติ 2554
7 ผศ.ดร. อติรัตน์ วัฒนไพลิน หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปรกติ 2554
8 รศ. ดร. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ รองศาสตราจารย์ 9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรกติ 2554
9 ศ.ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กุล ศาสตราจารย์ 10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรกติ 2554
10 อาจารย์ ดร.ดวงใจ วัฒนสินธุ์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มหาวิทยาลัยบูรพา ปรกติ 2556
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรกติ 2556
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ สกุลพรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรกติ 2556
13 รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา รองศาสตราจารย์ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรกติ 2556
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรกติ 2557
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ สกุลพรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรกติ 2557
16 รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา รองศาสตราจารย์ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรกติ 2557
17 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ รองศาสตราจารย์ 9 มหาวิทยาลัยข่อนแก่น ปรกติ 2557
เครือข่ายนักวิจัย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์