การสร้างเครือข่ายนักวิจัย

การสร้างเครือข่ายนักวิจัย เป็นการสนับสนุนการทำวิจัยที่เปิดกว้างสำหรับศาสตร์ทุกแขนงเพื่อสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าร่วมกัน ซึ่งเป็นทิศทางที่เหมาะสมของการวิจัยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
การวิจัยเป็นเครื่องมือในการสร้างเทคโนโลยี การพัฒนาคน การพัฒนานักวิจัย การพัฒนาหน่วยงาน ตลอดจนการพัฒนาสังคมและประเทศ ดังนั้นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยจึงมีความสำคัญในการช่วยเหลือสนับสนุน ร่วมมือ และยินดีทำงานร่วมกันกับทีมนักวิจัยและหน่วยงานต่างๆผ่านเครือข่ายการวิจัยเพื่อร่วมกันสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่า
เป้าหมายเพื่อเป็นการสนับสนุนมุ่งแก้ไขปัญหาและพัฒนางานวิจัยทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ การมุ่งความเป็นเลิศทางด้านวิชาการทางด้านโรคซึมเศร้า การพัฒนาการเรียนการสอน การมุ่งพัฒนาสมาชิกเครือข่ายให้เป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพ การช่วยเหลือสนับสนุนและร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการและการเผยแพร่ผลงานวิจัยร่วมกัน พัฒนาระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศโรคซึมเศร้า การวิจัยโรคซึมเศร้าให้เป็นเลิศและอ้างอิงระดับประเทศ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีเครือข่ายการวิจัยในการสร้างความร่วมมือกันระหว่างสถาบันในการแลกเปลี่ยนข่าวสารการวิจัย การทำกิจกรรมงานวิจัยร่วมกันและเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์และวัตถุประสงค์การทำงานร่วมกันในเครือข่ายนักวิจัยโดยมุ่งความเลิศทางด้านโรคซึมเศร้า
หน้าที่ในการประสานการทำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานวิจัยร่วมกัน การสรรหาแหล่งทุนการวิจัย เป็นเครือข่ายนักวิจัยที่เข้มแข็งซึ่งการสร้างเครือข่ายนักวิจัยจะทำให้สมาชิกในเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานได้อย่างมีคุณภาพ
ประวัติที่มาในการพัฒนางานProcessบทบาทหน้าที่มีอะไรบ้าง
ขอเชิญผู้สนใจร่วมเป็นนักวิจัยมือใหม่สามารถที่จะติดต่อเราได้ที่

เพิ่มส่วนของนักวิจัยมือใหม่