ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เครือข่ายนักวิจัย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี

Model Girl 1

การพัฒนาระบบสารสนเทศและการวิจัยโรคซึมเศร้าให้เป็นเลิศและอ้างอิงในระดับประเทศด้านการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ระบบสารสนเทศและการวิจัยโรคซึมเศร้ามีความสำคัญในการพัฒนางานเพื่อมุ่งสู่การเป็นเลิศด้านโรคซึมเศร้าและเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านโรคซึมเศร้า(The Excellence center of Depressive Disorder)   จึงมีความจำเป็นยิ่งที่ต้องพัฒนาระบบสารสนเทศและการวิจัยโรคซึมเศร้าให้มีความเป็นเลิศและสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ในระดับประเทศได้     การที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความเป็นเลิศได้  จะต้องพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นแหล่งในการจัดเก็บข้อมูลที่ครบวงจรทั้งด้านการบริการ  วิชาการและเครือข่าย    ข้อมูลสารสนเทศที่มีการนำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้   โดยจะมีการจัดเก็บตั้งแต่ข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้  ผลงานวิจัยและข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการโรคซึมเศร้า   ตลอดจนเป็นแหล่งที่ใช้การสืบค้น ค้นคว้าองค์ความรู้และผลงานการวิจัยด้านโรคซึมเศร้าที่ทันสมัย   รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลในรวบรวมนำเสนอเครือข่ายนักวิจัยโรคซึมเศร้า  และแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ   เพื่อให้เป็นศูนย์กลางสารสนเทศโรคซึมเศร้าในระดับประเทศ  จะต้องที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทั้งด้านบริการ  วิชาการ และเครือข่ายในระดับประเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับต่างประเทศได้     ซึ่งในแผนพัฒนางานปีงบประมาณ 2558  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ได้ดำเนินการต่อเนื่องในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการวิจัยโรคซึมเศร้าให้มีความเป็นเลิศและสามารถใช้อ้างอิงในระดับประเทศได้
          ดังนั้น  จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศและการวิจัยโรคซึมเศร้าให้เป็นเลิศและอ้างอิงในระดับประเทศขึ้น   เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศโรคซึมเศร้า ให้สามารถเป็นสื่อกลางในการนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลทั้งด้านบริการ   วิชาการและเครือข่ายนักวิจัยโรคซึมเศร้า  ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลเรียนรู้ที่ใช้ในการสืบค้นหลักฐานวิชาการด้านโรคซึมเศร้าที่ทันสมัยได้

อาจารย์ร่วมวิจัย

Model Girl 2

ระบบสารสนเทศและการวิจัยโรคซึมเศร้า เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญในการพัฒนางานเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านโรคซึมเศร้า เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านโรคซึมเศร้า จึงมีความจำเป็นยิ่งที่ต้องพัฒนาระบบสารสนเทศและการวิจัยโรคซึมเศร้าให้มีความเป็นเลิศและสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ในระดับประเทศได้ การที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความเป็นเลิศได้ จะต้องพัฒนาให้เห็นว่า ระบบสารสนเทศนั้นเป็นแหล่งในการจัดเก็บข้อมูลที่ครบวงจรทั้งด้านการบริการ วิชาการและเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศที่มีการนำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยจะมีการจัดเก็บตั้งแต่ข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและข้อมูลสารสนเทศด้าน การบริการโรคซึมเศร้า ตลอดจนเป็นแหล่งที่ใช้การสืบค้น ค้นคว้าองค์ความรู้และผลงานการวิจัยด้านโรคซึมเศร้าที่ทันสมัย รวมทั้งการเป็นแหล่งข้อมูลในรวบรวมนำเสนอเครือข่ายนักวิจัยโรคซึมเศร้า และแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางสารสนเทศโรคซึมเศร้าในระดับประเทศ จะต้องที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทั้งด้านบริการ วิชาการ และเครือข่ายในระดับประเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับต่างประเทศได้ พัฒนาระบบสารสนเทศและการวิจัยโรคซึมเศร้าให้มีความเป็นเลิศและสามารถใช้อ้างอิงในระดับประเทศได้ ดังนั้น จึงได้การพัฒนาระบบสารสนเทศและการวิจัยโรคซึมเศร้าให้เป็นเลิศและอ้างอิงในระดับประเทศขึ้น เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศโรคซึมเศร้า ให้สามารถเป็นสื่อกลางในการนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลทั้งด้านบริการ วิชาการและเครือข่ายโรคซึมเศร้า ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูล เพิ่มเติม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ  อัตราการเข้าชมเว็บไซต์