ห้องสมุดโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

บุคลากร

    บุคลากร

1.  นางสาวอุษณีย์  สิทธิเศษ  หัวหน้าหน่วยบริการห้องสมุด

2.  นางปราณี        เทียมทัน   เจ้าพนักงานห้องสมุด

3.  นางขนิษฐา     กอแก้ว    พนักงานห้องสมุด

4.  นางบุญช่วย     ไนยะกูล   พนักงานห้องสมุด


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2018. All Rights Reserved.