ห้องสมุดโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ประวัติ

ประวัติหน่วยบริการห้องสมุด โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข

 
 
 

 


พ.ศ.2520 ได้จัดตั้งห้องสมุดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ตึกกาย  ซึ่งมี  พญ.ปรีดา  นรการบริรักษ์

เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์   ได้มอบหมายให้ นายสาโรช  คำรัตน์  นักจิตวิทยา 

เป็นหัวหน้าห้องสมุด   มีเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด  1  คน  คือ นางวีรัญญา  สะอาด ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือ คนไข้   ในครั้งนี้ได้รับบริจาคหนังสือจิตเวชและหนังสือทั่วไปจากบุคลากรและบุคคล

ทั่วไป 

พ.ศ.2523  ได้ปรับเปลี่ยนบุคลากรประจำห้องสมุด  1  คน  คือ  นางไพฑูรย์  ศิริจันทร์

ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้  มาปฏิบัติงานแทนนางวีรัญญา  สะอาด 

พ.ศ.2538-2540  นพ.พันศักดิ์  วราอัศวปติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ได้มอบหมายให้นางไพฑูรย์  ศิริจันทร์  เป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด

          พ.ศ.2541  นพ.บุญชัย  นวมงคลวัฒนา  เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ได้มอบหมายให้นางช่อลดา  นวมงคลวัฒนาตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 เป็นหัวหน้าห้องสมุด

มีบุคลากรประจำห้องสมุด  2  คน  คือ  นางไพฑูรย์  ศิริจันทร์ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเหลือคนไข้

  และนางปราณี  เทียมทัน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

พ.ศ.2542  ได้ปรับเปลี่ยนบุคลากร คือ

1.  นางมณีวรรณ  ทองผาย ตำแหน่งหัวหน้าคนครัว มาปฏิบัติงานแทนนางปราณี  เทียมทัน 

พ.ศ.2547  นางช่อลดา  นวมงคลวัฒนา  หัวหน้าห้องสมุด   ได้นำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ  Library 2000 มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ   การจัดหมวดหมู่ ใช้ระบบรัฐสภาอเมริกัน LC ควบคู่กับระบบการแพทย์ NLM   สื่อสิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสุขภาพจิต จิตเวช จิตวิทยา สังคมและสาขาที่เกี่ยวข้อง วิจัยที่หน่วยงานจัดทำ กรณีศึกษา และสื่อ/สิ่งพิมพ์ที่โรงพยาบาลผลิต

พ.ศ.2548 ปัจจุบัน  นพ.ธรณินทร์  กองสุข  เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ได้มอบหมายให้นางฎารณี  กองสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  เป็นหัวหน้าห้องสมุด 

มีบุคลากรประจำห้องสมุด 4  คน  คือ

1. นางมณีวรรณ  ทองผาย    ตำแหน่งหัวหน้าคนครัว ปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.

2542-ปัจจุบัน

2.นางขนิษฐา  กอแก้ว   ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้  ปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2548

ปัจจุบัน

3. นางสาวอุษณีย์  สิทธิเศษ  ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 พ.ค.  2549-

ปัจจุบัน

4.นางปราณี  เทียมทัน  ตำแหน่ง จพง. ห้องสมุดชำนาญงาน  ปฏิบัติงานเมื่อ

วันที่ 3  ต.ค. 2550 - ปัจจุบัน

พ.ศ.2556  ได้ปรับเปลี่ยนบุคลากร คือ  ได้มอบหมายให้นางสาวอุษณีย์  สิทธิเศษ ตำแหน่งบรรณารักษ์  เป็นหัวหน้าหน่วยบริการห้องสมุด  มีบุคลากรประจำห้องสมุด 3  คน  คือ 

1. นางปราณี  เทียมทัน  ตำแหน่ง จพง. ห้องสมุดชำนาญงาน  ปฏิบัติงานเมื่อ

วันที่ 3  ต.ค. 2550 - ปัจจุบัน

2.นางขนิษฐา  กอแก้ว   ตำแหน่ง พนักงานห้องสมุด  ปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2548

- ปัจจุบัน

3. นางบุญช่วย  ไนยะกูล  ตำแหน่ง พนักงานห้องสมุด  ปฏิบัติงานเมื่อวันที่  1 พ.ค. 

2554- ปัจจุบัน


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2018. All Rights Reserved.