ห้องสมุดโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

การยืม คืนหนังสือ

การยืม

บุคลากรของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

-  หนังสือภาษาไทย ยืมได้ครั้งละไม่เกิน

3 เล่ม / 7 วัน 

            -  วารสาร / นิตยสารเก่า ยืมได้ครั้งละไม่เกิน

3 เล่ม / 7 วัน

-วารสาร / นิตยสารใหม่ ยืมได้ครั้ง 1 เล่ม/1 คน 

และรับนิตยสารหลังเวลา 15.00. และส่งคืนไม่เกิน 09.00.

ของวันทำการถัดไป

            -  CD/TAPE   ยืมได้ครั้งละ  3 แผ่น  7 วัน

-  หนังสือและโสตทัศนูปกรณ์ทุกประเภท

ส่งเกินกำหนด ปรับวันละ 3 บาท / เล่ม

นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

-  หนังสือภาษาไทย/วารสารวิชาการ

ภาษาไทย ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม / 3 วัน

      -  วารสาร/นิตยสารเก่า  ยืมได้ครั้งละไม่เกิน

 3 เล่ม / 3 วัน

            -  นักศึกษาไม่สามารถยืมผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ตำรา วารสารต่างประเทศและนิตยสารใหม่

หมายเหตุ

      1.นักศึกษาไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อผู้อื่นยืมสารสนเทศของห้องสมุด

      2. สารสนเทศถ้าจะยืมต่อต้องไม่มีผู้รับบริการจองสารสนเทศประเภทนั้น ๆ

      3.  นิตยสารใหม่ถ้าหลังเวลา 16.00 . ถ้าไม่มีใครจองผู้รับบริการสามารถยืมได้อีกมากกว่า 1 เล่ม แต่ไม่

เกิน  3  เล่ม

      4.  บุตรของบุคลากรต้องให้บิดามารดามายืมให้เพื่อยืนยันความถูกต้องและแสดงบัตรลูกคู่กัน              


การคืน

-          ผู้รับบริการต้องนำสารสนเทศของ

ห้องสมุดที่ยืมไปมาคืนที่เคาเตอร์บริการ ยืม-คืนกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และรอให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดบันทึกรายการคืนเข้าระบบคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยก่อน

-          ผู้รับบริการสามารถโทรต่ออายุการคืน

สารสนเทศได้ 1 ครั้ง และครั้งต่อไปต้องนำสารสนเทศ

มาคืนจึงสามารถยืมต่อได้ ***

-          ผู้รับบริการสามารถฝากผู้อื่นให้นำ

สารสนเทศห้องสมุดที่ยืมไปมาคืนแทนได้

-          กรณีที่คืนสารสนเทศห้องสมุดหลังวัน


กำหนดส่งจะต้องชำระค่าปรับตามที่ห้องสมุดกำหนด

     การปรับ

 

-          สารสนเทศห้องสมุดทุกประเภทส่งเกิน

กำหนดปรับวันละ  3  บาท / เล่ม โดยคิดค่าปรับนับรวมวันหยุดทำการด้วย

-          กรณีที่ผู้รับบริการไม่คืนสารสนเทศ

ห้องสมุดที่ยืมไป หรือไม่ยินยอมเสียค่าปรับ ห้องสมุดจะทวงถาม   

7 วัน, 14 วัน, 21 วัน, ตามลำดับถ้ายังไม่ได้รับการตอบกลับครบ  1  เดือน  ห้องสมุดจะพิจารณาตัดสิทธ์การยืมของผู้รับบริการนั้นๆ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบเพื่อดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายต่อไป


กรณีที่ทำสารสนเทศห้องสมุดชำรุด หรือสูญหาย

หนังสือทั่วไป /วิชาการ

1.  กรณีที่ขีดเขียนหรือกระทำการใดๆบนสารสนเทศ แต่ยังสามารถให้บริการได้ปรับหน้าละ 10 บาท

2 . กรณีที่ขีดเขียนหรือกระทำการใดๆ บนสารสนเทศ จน

ไม่สามารถให้บริการได้  ให้พิจารณาปรับ ตามเงื่อนไขข้อ 3 หรือข้อ 4 แล้วแต่กรณี

1.       กรณีที่สามารถซื้อต้นฉบับทดแทนได้ + ค่าจัดเตรียม

เพิ่มอีก  50  บาท 

2.       กรณีที่ซื้อต้นฉบับทดแทนไม่ได้หน่วยบริการห้องสมุด

จะพิจารณา  ดังนี้

4.1  เนื้อหาใกล้เคียงกันหรือทันสมัยขึ้น

4.2  ราคาเท่าเดิมหรือมากกว่า 

4.3  ผู้แต่งคนเดิมหรือคนใหม่ก็ได้ 

4.4  เพิ่มค่าจัดเตรียมเพิ่มอีก  50  บาท 

4.5  หากไม่สามารถซื้อทดแทนได้ ปรับ 3 เท่า

ของราคาจริง + ค่าจัดเตรียมเพิ่มอีก 50 บาท

4.6 กรณีที่เป็น อวช. / วิจัย/วิทยานิพนธ์

หรือเอกสารอื่น ๆที่เป็นลักษณะลิขสิทธิ์ทางปัญญา

*ค่าปรับ = (จำนวนหน้า x 10) + ค่าจัดทำรูปเล่ม 50

บาท + ค่าจัดเตรียม 50 บาท / เล่ม

**กรณีที่สามารถหาต้นฉบับได้อนุญาตให้ถ่ายเอกสารได้

แต่ต้องสวยงามใกล้เคียงกับต้นฉบับ คิดค่าจัดเตรียม 50 บาท / เล่ม

6.  นิตยสาร  ปรับตามราคาเดิมของนิตยสาร + ค่าจัดเตรียมเพิ่มอีก 50 บาท

7.  กรณีที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ข้อกำหนดดังกล่าวให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการห้องสมุด


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2018. All Rights Reserved.