ห้องสมุดโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 นิตยสาร
 นิตยสาร
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ข้าราชการ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
ปริญญาโท   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
พนักงานราชการ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ลูกจ้างประจำ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
อาจารย์มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชธานี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
2 vcd
 สื่อวีดิทัศน์
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ข้าราชการ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
ปริญญาโท   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
พนักงานราชการ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ลูกจ้างประจำ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
อาจารย์มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชธานี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
3 serial
 วารสาร
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ข้าราชการ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
ปริญญาโท   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
พนักงานราชการ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ลูกจ้างประจำ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
อาจารย์มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชธานี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
4 reservmat
 หนังสือสำรอง
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ข้าราชการ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
ปริญญาโท   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   ยืมออกไม่ได้
พนักงานราชการ   ยืมออกไม่ได้
ลูกจ้างประจำ   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชธานี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
5 KM
 File
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ข้าราชการ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
ปริญญาโท   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
พนักงานราชการ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ลูกจ้างประจำ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
อาจารย์มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชธานี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
6 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
ข้าราชการ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
ปริญญาโท   ยืมออกไม่ได้
ปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   ยืมออกไม่ได้
พนักงานราชการ   ยืมออกไม่ได้
ลูกจ้างประจำ   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชธานี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
7 08
 CD/DVD/TAPE
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ข้าราชการ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
ปริญญาโท   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
พนักงานราชการ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ลูกจ้างประจำ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
อาจารย์มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชธานี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
8 07
 นิตยสาร วารสาร
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ข้าราชการ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
ปริญญาโท   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
พนักงานราชการ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ลูกจ้างประจำ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
อาจารย์มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชธานี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
9 06
 อวช รายงาน เอกสาร
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ข้าราชการ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
ปริญญาโท   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
พนักงานราชการ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ลูกจ้างประจำ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
อาจารย์มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชธานี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
10 05
 คู่มือ
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ข้าราชการ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
ปริญญาโท   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
พนักงานราชการ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ลูกจ้างประจำ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
อาจารย์มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชธานี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
11 04
 วิจัย/วิทยานิพนธ์
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ข้าราชการ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
ปริญญาโท   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
พนักงานราชการ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ลูกจ้างประจำ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
อาจารย์มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชธานี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
12 03
 นวนิยาย
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ข้าราชการ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
ปริญญาโท   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
พนักงานราชการ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ลูกจ้างประจำ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
อาจารย์มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชธานี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
13 02
 Textboox
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ข้าราชการ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
ปริญญาโท   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
พนักงานราชการ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ลูกจ้างประจำ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
อาจารย์มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชธานี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
14 01
 หนังสือ
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ข้าราชการ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
ปริญญาโท   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
พนักงานราชการ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ลูกจ้างประจำ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 3 บาท
อาจารย์มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชธานี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ยืมออกไม่ได้
กลับ

 Copyright 2018. All Rights Reserved.